MyryadZ160
19036 .
24746 .
OnkyoTX-SR603E
:
18794 .
AV- 7.1, : 7, : 125 , AM/FM, Dolby Digital, DTS,