McIntoshMA6500
175537 .
228198 .
SherwoodR-865
:
27990 .
AV- 7.1, : 7, : 110 , FM,